NOW PLAYING.. लोक लहरी

UP NEXT.... बेलौरी अपडेट

Program Schedule

 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM चौधरी गीतहरु
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:10 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 19:10 PM - 19:25 PM हाम्रो स्वास्थ्य
 • 19:25 PM - 19:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:00 PM बिबिसी : साँझपख
 • 21:00 PM - 21:45 PM साझा सवाल
 • 21:45 PM - 22:00 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM बेलौरी संवाद
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:10 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 19:10 PM - 19:25 PM हाम्रो स्वास्थ्य
 • 19:25 PM - 19:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी : साँझ पख
 • 21:15 PM - 22:00 PM Belauri Sambad (Recap)
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM पश्चिम सरोकार
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:10 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 19:10 PM - 19:25 PM हाम्रो स्वास्थ्य
 • 19:25 PM - 19:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी : साँझ पख
 • 21:15 PM - 22:00 PM संसार हल्लाउनेहरु
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM चौधरी गीतहरु
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:30 PM देशभक्ति गीतहरु
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी : साँझ पख
 • 21:15 PM - 22:00 PM Aamako Aangan
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM चौधरी गीतहरु
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:30 PM देशभक्ति गीतहरु
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी : साँझ पख
 • 21:15 PM - 22:00 PM Vawanako Sagar
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM चौधरी गीतहरु
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:30 PM देशभक्ति गीतहरु
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी : साँझ पख
 • 21:15 PM - 22:00 PM डोटेली गीतसंगित
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
 • 05:00 AM - 05:05 AM रेडियो शुभारम्भ
 • 05:05 AM - 05:30 AM नीति सन्देश
 • 05:30 AM - 06:00 AM नेपाली खबर
 • 06:00 AM - 07:00 AM नेपाली बहस
 • 07:00 AM - 07:15 AM बेलौरी खबर
 • 07:15 AM - 07:30 AM बिबिसी : बिहानीपख
 • 07:30 AM - 08:30 AM शुभकामना सन्देश
 • 08:30 AM - 09:00 AM फिल्मी गीतहरु
 • 09:00 AM - 09:15 AM बेलौरी अपडेट
 • 09:15 AM - 10:00 AM संघर्ष आफ्नो आफ्नो
 • 10:00 AM - 11:00 AM हेल्लो बेलौरी
 • 11:00 AM - 12:00 PM हिन्दी गीतहरु
 • 12:00 PM - 12:15 PM नेपाली खबर
 • 12:15 PM - 13:00 PM फिल्मी गीतहरु
 • 13:00 PM - 13:15 PM बेलौरी खबर
 • 13:15 PM - 14:00 PM जम्का भेट
 • 14:00 PM - 15:00 PM क्वीज टाइम
 • 15:00 PM - 15:15 PM नेपाली खबर
 • 15:15 PM - 16:00 PM लोक लहरी
 • 16:00 PM - 16:15 PM बेलौरी अपडेट
 • 16:15 PM - 17:00 PM कुमाउनी गीतहरु
 • 17:00 PM - 18:00 PM बाल चौतारी
 • 18:00 PM - 18:15 PM नेपाली खबर
 • 18:15 PM - 18:30 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 18:30 PM - 19:00 PM बेलौरी खबर
 • 19:00 PM - 19:30 PM देशभक्ति गीतहरु
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:30 PM नेपाली खबर
 • 20:30 PM - 20:45 PM जनहितमा जारी सन्देश
 • 20:45 PM - 21:15 PM बिबिसी : साँझ पख
 • 21:15 PM - 22:00 PM बेलारी रिपोर्ट
 • 22:00 PM - 22:30 PM टुडे न्युज
 • 22:30 PM - 23:00 PM पुराना नेपाली गीतहरु
 • 23:00 PM - 05:00 AM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा रेडियो प्रशारण बन्द, वेबसाइट र मोबाइल एप्समा विभिन्न गीत संगीतहरु
space for addspace for addspace for add

अभिलेखालय

More

बेलौरी ODF तयारी @ 11-08

बैतडीमा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर @ 10-25

मन्त्री लेखकसंग गरिएको कुराकानी @ 10-06

space for addspace for addspace for add

Facebook