कार्यक्रम तालिका

रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन् आमा 07:30 am - 08:15 am
फिल्मी गीतहरु 08:15 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
थारु भाषाका गीतहरु 09:15 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
भन्छिन् आमा (पुनःप्रशारण) 1:00 pm - 1:45 pm
जनहितमा जारी सन्देश 1:45 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक लहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
जनहितमा जारी सन्देश 7:00 pm - 7:10 pm
हाम्रो स्वास्थ्य 7:10 pm - 7:25 pm
जनहितमा जारी सन्देश 7:25 pm - 7:30 pm
विशेष बहस 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:00 pm
जनहितमा जारी सन्देश 9:00 pm - 9:15 pm
भन्छिन् आमा (पुनःप्रशारण) 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
शुभकामना सन्देश 08:00 am - 08:30 am
फिल्मी गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
बेलौरी संवाद 09:15 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली खबर 1:00 pm - 1:10 pm
डोटेली गीतहरु 1:10 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक लहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
जनहितमा जारी सन्देश 7:00 pm - 7:10 pm
हाम्रो स्वास्थ्य 7:10 pm - 7:25 pm
जनहितमा जारी सन्देश 7:25 pm - 7:30 pm
विशेष बहस 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
बेलौरी संवाद (पुनः प्रशारण) 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
शुभकामना सन्देश 08:00 am - 08:30 am
फिल्मी गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
थारु भाषाका गीतहरु 09:15 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली खबर 1:00 pm - 1:10 pm
डोटेली गीतहरु 1:10 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक लहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
जनहितमा जारी सन्देश 7:00 pm - 7:10 pm
हाम्रो स्वास्थ्य 7:10 pm - 7:25 pm
जनहितमा जारी सन्देश 7:25 pm - 7:30 pm
बेलौरी परिवेश 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
संसार हल्लाउनेहरु 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
शुभकामना सन्देश 08:00 am - 08:30 am
फिल्मी गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
हमार पहिचान 09:15 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली खबर 1:00 pm - 1:10 pm
डोटेली गीतहरु 1:10 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक लहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
डोटेली भाषाका गीतहरु 7:00 pm - 7:30 pm
विशेष बहस 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
आमाको आगन 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
शुभकामना सन्देश 08:00 am - 08:30 am
फिल्मी गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
जनहितमा जारी सन्देश 09:15 am - 09:30 am
बेलौरी परिवेश (पुनः प्रशारण) 09:30 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली खबर 1:00 pm - 1:10 pm
डोटेली गीतहरु 1:10 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक लहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:15 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
डोटेली भाषाका गीतहरु 7:00 pm - 7:30 pm
विशेष बहस 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
भावनाको सागर 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
शुभकामना सन्देश 08:00 am - 08:30 am
फिल्मी गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
थारु भाषाका गीतहरु 09:15 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली खबर 1:00 pm - 1:10 pm
डोटेली गीतहरु 1:10 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोक लहरी 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
डोटेली भाषाका गीतहरु 7:00 pm - 7:30 pm
विशेष बहस 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
डोटेली गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
रेडियो शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
नीति सन्देश तथा आध्यात्मिक ज्ञान 05:05 am - 05:30 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
बेलौरी खबर 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी : बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
स्वदेश गान 07:30 am - 08:00 am
शुभकामना सन्देश 08:00 am - 08:30 am
फिल्मी गीतहरु 08:30 am - 09:00 am
बेलौरी खबर 09:00 am - 09:15 am
संघर्ष आफ्नो आफ्नो 09:15 am - 10:00 am
नेपाली खबर 10:00 am - 10:10 am
इन्द्रेणी 10:10 am - 11:00 am
नेपाली खबर 11:00 am - 11:10 am
फिल्मी गीतहरु 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:15 pm
लोक दोहोरी गीतहरु 12:15 pm - 1:00 pm
नेपाली खबर 1:00 pm - 1:10 pm
डोटेली गीतहरु 1:10 pm - 2:00 pm
नेपाली खबर 2:00 pm - 2:10 pm
क्वीज टाइम 2:10 pm - 3:00 pm
नेपाली खबर 3:00 pm - 3:15 pm
साथी संग मनका कुरा 3:15 pm - 4:00 pm
नेपाली खबर 4:00 pm - 4:10 pm
भाषाभाषीका गीतहरु 4:10 pm - 5:00 pm
नेपाली खबर 5:00 pm - 5:10 pm
बाल चौतारी 5:10 pm - 6:00 pm
नेपाली खबर 6:00 pm - 6:30 pm
बेलौरी खबर 6:30 pm - 7:00 pm
डोटेली भाषाका गीतहरु 7:00 pm - 7:30 pm
विशेष बहस 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली खबर 8:00 pm - 8:35 pm
जनहितमा जारी सन्देश 8:35 pm - 8:45 pm
बिबिसी : साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
बेलौरी रिपोर्ट 9:15 pm - 10:00 pm